type tuesday: novo typo

Transient

This typeface, Novo Cela by Dutch foundry Novo Typo, has caught my eye.