Type Tuesday: Wild Type

A veritable wild kingdom of typographic choices, found via Typezilla.