Type Tuesday: Bad Types


Tomorrow's Type Tuesday theme: "bad" type!